Součástí letošního ročníku Táborských setkání 2023, který se koná ve dnech 15. – 17. září budou dva trhy:

jednodenní trh – Táborský jarmark na náměstí Mikuláše z Husi, dne 16. září

sobota 16. 9.: prodejní doba 10.00 – 19.00 hodin

třídenní trh – Středověké tržiště na Tržním náměstí, dne 15. – 17. září – kapacita trhu je naplněna

pátek 15. 9.: prodejní doba 18.00 – 23.00 hodin
sobota 16. 9.: prodejní doba 10.00 – 23.00 hodin
neděle 17. 9.: prodejní doba 9.00 – 13.00 hodin

Upozorňujeme, že vybraný účastník (prodejce) musí zajistit prodej na všechny tři dny.

Termíny přihlašování do 31. 5. 2023

Město Tábor v rámci TS poskytuje pouze prodejní místa nikoli prodejní stánky. Prodejní stánky si zajišťují sami prodejci. Sazba účastnického poplatku za prodejní místo o maximálním rozměru 3 m šířky a 2 m hloubky na každý započatý den je stanoven Radou města Tábora dne 20. 3. 2023 číslo usnesení 445/9/23 takto:

Sortiment Táborský jarmark
náměstí Mikuláše z Husi
Středověké tržiště
Tržní náměstí
Občerstvení, cukrovinky 1300 Kč 1300 Kč
Řemeslné a rukodělné výrobky, textil, hračky, ostatní 1100 Kč 1100 Kč

K cenám bude připočteno DPH v platné výši.

Pravidla:

  • poplatek je za jedno prodejní místo o maximálním rozměru 3 m šířky a 2 m hloubky a za každý započatý den;
  • maximální počet prodejních míst na jednoho prodejce jsou 4 místa;
  • v případě neúčasti se poplatek nevrací;
  • neziskové organizace, jejichž výtěžek je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely, účastnický poplatek neplatí.

Účastnický poplatek bude hrazen na základě faktury, která bude zaslaná každému vybranému prodejci do datové schránky nebo poštou.

Podmínky prodeje

Přečtěte si důkladně závazné Podmínky prodeje na historických tržištích a Podmínky pro osoby zajišťující občerstvení. Jejich dodržování bude kontrolováno po celou dobu trvání akce a nedodržení podmínek bude sankcionováno. Souhlas s podmínkami prodeje prodejce stvrdí svým podpisem v den konání akce, a to při předání prodejního místa pořadatelem.

Přihlašování

Přihlašovací formulář (přihlašovací formulář ke stažení; pro vyplnění přihlášky je nutné soubor uložit ve svém počítači) a fotodokumentaci stánku a sortimentu zasílejte na e-mail: kultura@mutabor.cz nebo poštou na adresu: Město Tábor, Odbor kultury a cestovního ruchu, Žižkovo náměstí 11, 390 01 Tábor.

Z důvodu nabytí účinnosti obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) přikládáme Informace o zpracování osobních údajů:

Informace o zpracování osobních údajů

Kritéria výběru

  • řádně a čitelně vyplněná přihláška (přihlašovací formulář), doplněná fotodokumentací stánku a sortimentu (max. 3x foto, popsané takto: TS23_jmeno.jpg). Neúplně vyplněná přihláška a nedodání fotodokumentace stánku a sortimentu bude prvním kritériem pro vyloučení zájemce z výběrového řízení
  • druh, pestrost a historický ráz nabízeného sortimentu
  • prvovýroba prodávaného zboží je výhodou
  • dodržení historického vizuálu prodejního místa a oděvu
  • splnění všech podmínek prodeje

Do konce měsíce června 2023 budou všichni vybraní účastníci písemně vyrozuměni o účasti a vyzvání k zaplacení na základě zaslané faktury pod přiděleným variabilním symbolem do 25. srpna 2023.

Nezaplatí-li vybraný uchazeč účastnický poplatek do stanovené lhůty, má provozovatel akce právo domnívat se, že vybraný uchazeč pozbyl zájmu akce se zúčastnit, a nabídne místo k užívání jinému uchazeči. Jestliže vybraný uchazeč poplatek zaplatí a na akci se nedostaví, zůstane poplatek v celé výši pořadateli akce bez nároku na jeho vrácení.

Důležité informace

Město Tábor zajišťuje pouze prodejcům historických tržišť napojení v obou lokalitách: Náměstí Mikuláše z Husi a Tržním náměstí. Každý prodejce musí mít vlastní kabeláž (prodlužovací kabely) a potřebné komponenty (rozdvojky, atd.) pro napojení el. energie, a to v dostatečné délce (20 – 50 m). Prodejci jsou povinni zajistit, aby veškeré přípojky elektrického proudu vedené přes přístupové komunikace byly zabezpečeny dostatečným způsobem (např. vhodnými kryty).

Záchytné parkoviště pro prodejce na Tržním náměstí bude vyhrazené na parkovišti Pod Ptákem, příjezd na parkoviště bude viditelně označen, pro prodejce na náměstí Mikuláše z Husi bude v místě trhu.

Povolení k parkování a volné vstupenky obdržíte od organizátora trhu po příjezdu na místo konání.

Pro více informací se obraťte na Milenu Soukupovou na tel: 381 486 301 nebo e-mail: kultura@mutabor.cz

Generální partner
C-Energy
Hlavní partneři
Rumpold ČEVAK Kovosvit Brisk Spilka a Říha
Mediální partneři
Český rozhlas Kulturně