Organizace

Zde naleznete všechny důležité informace týkající se organizace festivalu. Informace o výběrovém řízení pro historická tržiště a  občerstvení na Žižkově náměstí, o umístění toalet, stanovišti záchranné služby, zátarasech a podobně.

Podmínky účasti na festivalu Táborská setkání

Podmínky účasti na festivalu Táborská setkání 2020

 

Ochrana osobních údajů

V souladu s Obecním nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) upozorňujeme návštěvníky, že v prostorech konání festivalu Táborská setkání® mohou být pořízeny obrazové nebo audiovizuální nahrávky či snímky. Tyto nahrávky a snímky budou sloužit k propagaci festivalu. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938).

Informace pro zájemce o stánkový prodej – historická tržiště

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STÁNKOVÝ PRODEJ – HISTORICKÁ TRŽIŠTĚ  – FESTIVAL TÁBORSKÁ SETKÁNÍ 2020

Rada města Tábora na svém zasedání 11. května 2020 přijala usnesení, že letošní 29. ročník festivalu Táborská setkání (11. září – 13. září 2020) s podtitulem 600 let na hoře Tábor se uskuteční v jiném režimu, v neobvyklém formátu – bez velkých hudebních hvězd, bez průvodů a ohňostroje, ale s rozsáhlým využitím místních spolků, sdružení a táborských hudebních těles. Program festivalu bude přizpůsoben opatřením vlády v souvislosti s pandemií koronaviru a festival bude zpřístupněn zdarma.

Jednodenní trh na Mikuláše z Husi, který byl v minulých ročnících se letos nebude konat a je nahrazen Táborským jarmarkem na Žižkově náměstí v termínu 12.-13. září.  Na Tržním náměstí v termínu 12.-13. září bude trh pod názvem Dobytčí plácek.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR nesmíme porušit platná hygienická opatření týkající se stanoveného počtu účastníků kulturních akcí a předepsané rozestupy prodejních stánků. Z těchto důvodů bude počet prodejních míst omezen.

Trhy se uskuteční za předpokladu příznivé epidemiologické situace a za dodržení přesně definovaných hygienických podmínek, které budou zveřejněny před termínem konání festivalu a prodávající bude respektovat a dodržovat platná opatření týkající se onemocnění COVID-19 a podmínky prodeje pořadatele pro letošní ročník Táborských setkání 2020.

TERMÍNY PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ:   do 30. 6. 2020

PRODEJNÍ MÍSTA:

Lokality stánkového prodeje budou na ŽIŽKOVĚ NÁMĚSTÍ a na TRŽNÍM NÁMĚSTÍ (případně na NÁMĚSTÍ MIKULÁŠE Z HUSI), trhy budou dvoudenní 12.–13. září v čase od 10.00–18.00 hodin – oba dny. Pořadatel si vybere dle sortimentu účastníka (prodejce) a  vyhrazuje si právo sám mu přidělit lokalitu prodeje.   V  letošním roce, z důvodu větších rozestupů, je počet míst na 1 účastníka (prodejce) stanoven na max.  2 místa /rozměr jednoho místa 3×2 m/.

Žižkovo nám.
TÁBORSKÝ JARMARK
12.-13. 9. 2020
Tržní nám.
DOBYTČÍ PLÁCEK
12.-13. 9. 2020
Příjezd prodejců
Stavba a příprava stánku k prodeji
sobota 12. 9. 2020
od 6:00 do 9:30 hodin
sobota 12. 9. 2020
od 6:00 do 9:30 hodin
Prodejní doba
sobota 12. 9. 2020
od 6:00 do 9:30 hodin
neděle 13. 9. 2020
od 10:00 do 18:00 hodin
sobota 12. 9. 2020
od 6:00 do 9:30 hodin
neděle 13. 9. 2020
od 10:00 do 18:00 hodin
Likvidace stánku
Úklid míst
neděle 13. 9. 2020
od 18:00 do 20:00 hodin
neděle 13. 9. 2020
od 18:00 do 20:00 hodin

Město Tábor v rámci TS poskytuje pouze prodejní místa nikoli prodejní stánky. Prodejní stánky si zajišťují sami prodejci.

Pro letošní ročník Táborských setkání 2020 schválila Rada města dne 1. 6. 2020 usnesením č. 1660/30/2020 sazbu účastnického poplatku za 1 prodejní místo o maximálním rozměru 3 m šířky a 2 m hloubky na každý započatý den se slevou ve výši 50 %. Sazebník účastnického poplatku na Žižkově náměstí byl schválen RM dne 22. 6. 2020.

Schválená tabulka sazeb účastnického poplatku RM dne 22. 6. 2020.

Sortiment
Místo prodeje
Žižkovo náměstí
Náměstí Mikuláše z Husi
Tržní náměstí
Občerstvení, cukrovinky
800 Kč
600 Kč
600 Kč
Textil, hračky, ostatní
600 Kč
600 Kč
600 Kč
Řemeslné a rukodělné výrobky s ukázkou výroby
400 Kč
400 Kč
400 Kč

K cenám bude připočteno DPH v platné výši.

V případě přesahu daného rozměru do šířky je nutno pronajmout si více prodejních míst. Max. počet míst na 1 prodejce jsou 2 místa.

Neziskové organizace, jejichž výtěžek z prodeje je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely, účastnický poplatek neplatí.

Účastnický poplatek bude hrazen na základě faktury, která bude zaslaná každému vybranému prodejci do datové schránky nebo poštou.

PODMÍNKY PRODEJE:

Přečtěte si, prosím, důkladně závazné Podmínky-prodeje-historická-tržištěTS20K. Jejich dodržování bude kontrolováno po celou dobu trvání akce a nedodržení podmínek bude sankcionováno.

Souhlas s podmínkami prodeje prodejce stvrdí svým podpisem v den konání akce, a to při předání prodejního místa pořadatelem.

PŘIHLAŠOVÁNÍ:

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ (ke stažení Přihlašovací-formulář-TS2020k) A FOTODOKUMENTACI STÁNKU A SORTIMENTU zasílejte na elektronickou adresu: kultura@mutabor.cz nebo poštou na adresu: Město Tábor, Odbor kultury a cestovního ruchu, Žižkovo náměstí 11, 390 01 Tábor.

Z důvodu nabytí účinnosti obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  přikládáme Informace o zpracování osobních údajů:

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ20

KRITÉRIA VÝBĚRU:

  • řádně a čitelně vyplněná přihláška (přihlašovací formulář), doplněná fotodokumentací stánku a sortimentu. Neúplně vyplněná přihláška a nedodání fotodokumentace stánku a sortimentu bude prvním kritériem pro vyloučení zájemce z výběrového řízení.
  • druh, pestrost a historický ráz nabízeného sortimentu
  • prvovýroba prodávaného zboží je výhodou
  • dodržení historického vizuálu prodejního místa a oděvu
  • předvádění a ukázka výroby prodávaných řemeslných výrobků je výhodou a je nutností tuto skutečnost dodržet a zajistit po celou stanovenou prodejní dobu
  • splnění všech podmínek prodeje

Do konce měsíce července 2020 budou všichni vybraní účastníci písemně vyrozuměni o účasti a vyzvání k zaplacení na základě zaslané faktury pod přiděleným variabilním symbolem do 24. srpna 2020.

Nezaplatí-li vybraný uchazeč účastnický poplatek do stanovené lhůty, má provozovatel akce právo domnívat se, že vybraný uchazeč pozbyl zájmu akce se zúčastnit, a nabídne místo k užívání jinému uchazeči. Jestliže vybraný uchazeč poplatek zaplatí a na akci se nedostaví, zůstane poplatek v celé výši pořadateli akce bez nároku na jeho vrácení.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Město Tábor zajišťuje pouze prodejcům historických tržišť napojení na odběr elektrické energie v obou lokalitách: Žižkovo náměstí  a Tržním náměstí (případně Náměstí Mikuláše z Husi).

Každý prodejce musí mít vlastní kabeláž (prodlužovací kabely) a potřebné komponenty (rozdvojky, atd.) pro napojení el. energie, a to v dostatečné délce (20 – 50 m). Prodejci jsou povinni zajistit, aby veškeré přípojky elektrického proudu vedené přes přístupové komunikace byly zabezpečeny dostatečným způsobem (např. vhodnými kryty).

ZÁCHYTNÁ  PARKOVIŠTĚ pro prodejce budou vyhrazena, a to:

Táborský jarmark – parkoviště Na Parkánech, Dobytčí plácek – parkoviště Pod Ptákem, příjezd na parkoviště bude viditelně označen.

Vzhledem k tomu, že jsou během trvání TS v historické části města Tábora různá dopravní omezení, bude vybranému uchazeči zasláno POVOLENÍ K VJEZDU, PARKOVÁNÍ. Tuto kartu je nutno viditelně umístit za přední sklo vozu s vyplněnou SPZ a telefonním číslem.

Pro více informací se obraťte: na město Tábor – Odbor kultury a cestovního ruchu,

Milena Soukupová tel: 381 486 301, email: kultura@mutabor.cz

Odkazy

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na zajištění občerstvení při akci Táborská setkání 2020

Výběrové řízení na zajištění občerstvení při akci Táborská setkání 2020 na Žižkově náměstí, náměstí Mikuláše z Husi a Tržním náměstí ve dnech 11.–13. září 2020.

Vyhlašovatel výběrového řízení nedisponuje formulářovým předtiskem přihlášky. Každý uchazeč si sestavuje přihlášku sám dle jednotlivých bodů výběrového řízení. Přihlášky přijímá do 30. 6. 2020 MěÚ Tábor, odbor financí – oddělení vymáhání a místních poplatků, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor. Pověřeným pracovníkem je pan Roman Kraus (tel. 381486271, email: roman.kraus@mutabor.cz).

Výzva ke stažení zde.