Organizace

Zde naleznete všechny důležité informace týkající se organizace festivalu. Informace o výběrovém řízení pro historická tržiště a  občerstvení na Žižkově náměstí, o umístění toalet, stanovišti záchranné služby, zátarasech a podobně.

 

Evakuační plán festivalu

Evakuační plán po dobu konání festivalu, 15.-17. 9. 2017, z hlediska akcí konaných současně na volných prostranstvích na území města při předpokládané vysoké koncentraci osob pro případ nenadálé události způsobené přírodními vlivy a z důvodu prevence teroristických útoků a ochrany měkkých cílů.

Evakuační plán ke stažení pod tímto odkazem

Podmínky účasti na festivalu Táborská setkání

Podmínky účasti na festivalu Táborská setkání

Ohňostroj

Bezpečnostní opatření k ohňostroji naleznete pod tímto odkazem

Informace k ohňostroji naleznete pod tímto odkazem

 

 

Zdravotnická služba

Informace o zdravotnické službě naleznete pod tímto odkazem

Vozidla záchranné služby a stálá zdravotní služba – klikni na Zobrazit na Mapy.cz:

I. přístupová trasa pro záchranné složky:

II. přístupová trasa pro záchranné složky:

Veřejné toalety

Informace o veřejných toaletách naleznete pod tímto odkazem

Doprava, uzavírky a parkování

Informace k dopravním uzavírkám naleznete pod tímto odkazem

Přehled záchytných parkovišť a omezení/posílení MHD naleznete pod tímto odkazem

Mapa parkovišť – klikni na Zobrazit na Mapy.cz

Dopravní omezení při příjezdu do centra od Českých Budějovic, Prahy a Písku naleznete pod tímto odkazem

Doporučená příjezdová objízdná trasy od Českých Budějovic pod tímto odkazem

Prosíme návštěvníky festivalu, aby respektovali dopravní značení a dodržovali značenou doporučenou příjezdovou objízdnou trasu od Českých Budějovic, na které budou od pátku 15. do neděle 17. 9. umístěné doplňující tabule, a to:
- za benzínovou pumpou OMV u McDonalds na Soběslavské za kruhovým objezdem u nájezdu na most ve směru na Pelhřimovskou
- na mostě před odbočkou doprava zpět na Pelhřimovskou
- na Pelhřimovské před odbočkou doprava pod firmou Stryhal na Soběslavskou

 

 

Informace o vstupném

Veškeré informace naleznete pod tímto odkazem

Půjčování kostýmů

Veškeré infomace naleznete pod tímto odkazem

Bydlící a podnikatelé

Organizační pokyny pro volný pohyb bydlících a podnikatelů v uzavřené zóně naleznete pod tímto odkazem

Informace  k omezení vstupu naleznete pod tímto odkazem

Informace k parkování a parkovacím kartám naleznete pod tímto odkazem

 

Informace pro zájemce o stánkový prodej – historická tržiště

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STÁNKOVÝ PRODEJ – HISTORICKÁ TRŽIŠTĚ  NA FESTIVALU TÁBORSKÁ SETKÁNÍ 2017 /TS 2017/

Termín konání festivalu Táborská setkání: 15. – 17. 9. 2017

TERMÍNY PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ:

Prodejci historická tržiště do 16. 6. 2017
Přihlášky prodejců přihlášených mimo dané termíny nebudou akceptovány!

PRODEJNÍ MÍSTA:

 

Náměstí Mikuláše

z Husi

STAROČESKÝ JARMARK

Tržní náměstí

STŘEDOVĚKÝ ŘEMESLNÝ TRH

Příjezd prodejců

sobota 16. 9. 2017

od 6:00 do 8:00 hod.

pátek 15. 9. 2017

od 10:00 do 16:00 hod.

Stavba a příprava stánku k prodeji

sobota 16. 9. 2017

do 8:30 hod.

pátek 15. 9. do 17:30 hod.
sobota 16. 9. do 8:30 hod.
neděle 17. 9. do 8:30 hod.

Prodejní doba

sobota 16. 9. 2017

od 9:00 do 18:00 hod.

pátek 15. 9. 2017

od 18:00 do 24:00 hod.

sobota 16. 9. 2017

od 9:00 do 22:00 hod.

neděle 17. 9. 2017

od 9:00 do 13:00 hod.

Město Tábor v rámci TS poskytuje pouze prodejní místa nikoli prodejní stánky. Prodejní stánky si zajišťují sami prodejci.

Sazba účastnického poplatku za prodejní místo o maximálním rozměru 3 m šířky a 2 m hloubky na každý započatý den je stanoven Radou města Tábora dne 4. 4. 2016, číslo usnesení 1611/29/16  takto:

 

 

 

 

SORTIMENT

STAROČESKÝ

JARMARK

 

Náměstí

Mikuláše z  Husi

 

STŘEDOVĚKÝ

ŘEMESLNÝ TRH

 

Tržní náměstí

Občerstvení, cukrovinky 1200,- Kč 1200,- Kč
Textil, ostatní 1200,- Kč 1200,- Kč
Řemeslné a rukodělné výrobky s ukázkou výroby   800,- Kč   800,- Kč

K cenám bude připočteno DPH v platné výši.

V případě přesahu daného rozměru do šířky je nutno pronajmout si více prodejních míst. Max. počet míst na 1 prodejce jsou 4 místa.

Neziskové organizace  jejichž výtěžek z prodeje je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely účastnický poplatek neplatí.

Účastnický poplatek bude hrazen převodem na příjmový účet města Tábora s přiděleným variabilním symbolem. Informace potřebné pro platbu, variabilní symbol a podmínky prodeje budou písemně sděleny individuálně každému vybranému prodejci.

PODMÍNKY PRODEJE:

Přečtěte si, prosím, důkladně závazné podmínky prodeje – historická tržiště. Jejich dodržování bude kontrolováno po celou dobu trvání akce a nedodržení podmínek bude sankcionováno.

Souhlas s podmínkami prodeje prodejce stvrdí svým podpisem v den konání akce, a to při předání prodejního místa pořadatelem.

PŘIHLAŠOVÁNÍ:

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ (ke stažení Přihlašovací-formulář-TS-Historická-tržiště2017 ) A FOTODOKUMENTACI STÁNKU A SORTIMENTU zasílejte poštou na adresu: Město Tábor, odbor kultury a cestovního ruchu, Žižkovo náměstí 11, 390 15 Tábor nebo na elektronickou adresu: milena.soukupova@mutabor.cz,

KRITÉRIA VÝBĚRU:

- řádně a čitelně vyplněná přihláška, doplněná fotodokumentací stánku a sortimentu. Neúplně vyplněná přihláška a nedodání fotodokumentace stánku a sortimentu bude prvním kritériem pro vyloučení zájemce z výběrového řízení.

- druh, pestrost a historický ráz nabízeného sortimentu

- prvovýroba prodávaného zboží je výhodou

- dodržení historického vizuálu prodejního místa a oděvu

- předvádění a ukázka výroby prodávaných řemeslných výrobků je výhodou a je nutností tuto skutečnost dodržet a zajistit po celou stanovenou prodejní dobu

- splnění všech podmínek prodeje

Do konce měsíce června budou všichni vybraní účastníci písemně vyrozuměni o účasti a vyzváni  k zaplacení účastnického poplatku na účet s přiděleným

variabilním symbolem do 15. srpna 2017.

Nezaplatí-li vybraný uchazeč účastnický poplatek do stanovené lhůty, má provozovatel akce právo domnívat se, že vybraný uchazeč pozbyl zájmu akce se zúčastnit a nabídne místo k užívání jinému uchazeči. Jestliže vybraný uchazeč poplatek zaplatí a na akci se nedostaví, zůstane poplatek v celé výši pořadateli akce bez nároku na jeho vrácení.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Město Tábor zajišťuje prodejcům napojení na odběr elektrické energie v obou lokalitách: Náměstí Mikuláše z Husi – Staročeský jarmark a Tržním náměstí – Středověký řemeslný trh.

Každý prodejce musí mít vlastní kabeláž (prodlužovací kabely) a potřebné komponenty (rozdvojky, atd.) pro napojení el. energie a to v dostatečné délce (20 – 50 m). Prodejci jsou povinni zajistit, aby veškeré přípojky elektrického proudu vedené přes přístupové komunikace byly zabezpečeny dostatečným způsobem (např. vhodnými kryty).

Prodejci jsou povinni respektovat velikost prodejní plochy. Stánek a všechny jeho součásti nesmí přesáhnout hranice prodejní plochy. V případě přesahu daného rozměru do šířky je nutno pronajmout si více prodejních míst. Max. počet míst na 1 prodejce jsou 4 místa.

Prodejci, obdrží při podpisu podmínek prodeje 2 volné vstupenky na 1 prodejní místo. Ostatní prodejci jsou povinni zakoupit si pro sebe a pro obsluhující personál od pořadatele vstupenku. Bez této vstupenky jim nebude do uzavřené části města vstup povolen.

ZÁCHYTNÁ  PARKOVIŠTĚ pro prodejce budou vyhrazena a to:

Staročeský jarmark v místě trhu, Středověké tržiště – parkoviště Pod Ptákem, příjezd na parkoviště bude viditelně označen.

Vzhledem k tomu, že jsou během trvání TS v historické části města Tábora různá dopravní omezení, bude zaslána vybranému uchazeči karta – POVOLENÍ K VJEZDU.  Kartu je nutno viditelně umístit za přední sklo vozu.

Pro více informací se obraťte: na město Tábor – odbor kultury a cestovního ruchu,

Milena Soukupová tel: 381 486 301, email: milena.soukupova@mutabor.cz

Odkazy

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na zajištění občerstvení při akci Táborská setkání 2017

 

 Výběrové řízení na zajištění občerstvení při akci Táborská setkání 2017 na Žižkově náměstí, náměstí

Mikuláše z Husi ve dnech 15. – 17. září 2017

ke stažení zde vyb-riz-na-obcerstveni-2017

Podmínky:

1.    Provozovatel občerstvení musí vlastnit příslušné živnostenské oprávnění.

2.    Vzhled prodejního zařízení a dalšího příslušenství nesmí narušovat historický ráz akce Táborská setkání (nepoužívat velké reklamní nápisy a loga, volit jednotné barvy prodejního zařízení a příslušenství, stoly a židle musí být stejného provedení, atd.).

3.    Provozovatel občerstvení zajistí úklid prostoru, který bude užívat a jeho bezprostřední okolí po celou dobu konání akce a zajistí dostatečný počet nádob na odpadky.

4.    Provozovatel občerstvení si na vlastní náklady zajistí připojení a odběr vody.

5.    Provozovatel občerstvení si v případě potřeby čerpání elektrické energie zajistí na vlastní náklady připojení ke zdroji elektrické energie a uhradí i spotřebu elektrické energie.

6.    Sazba účastnického poplatku bez DPH za jedno prodejní místo o maximálním rozměru 3 m šířky a 2 m hloubky na každý započatý den je stanovena Radou města Tábora na základě usnesení ze dne 15.5.2017 číslo 2967/49/17 takto:

 

Místo prodeje

Žižkovo náměstí

náměstí Mikuláše z Husi

1600,- Kč

1200,- Kč

 

7.    Provozovatel občerstvení si může pronajmout více prodejních míst. Maximální počet prodejních míst pro jednoho provozovatele občerstvení činí 4, tj. 24 m2.

8.    Vybraný provozovatel občerstvení zaplatí účastnický poplatek na účet vyhlašovatele výběrového řízení nejpozději do 15. srpna 2017. Nezaplatí-li vybraný provozovatel občerstvení účastnický poplatek do stanovené lhůty, má vyhlašovatel výběrového řízení právo domnívat se, že pozbyl zájmu akce se zúčastnit a nabídne pozemek k užívání jinému zájemci (dále jen náhradník). Náhradník je povinen uhradit účastnický poplatek nejpozději do 11.9.2017. Jestliže vybraný provozovatel občerstvení nebo náhradník poplatek zaplatí a na akci se nedostaví, zůstane poplatek v celé výši vyhlašovateli výběrového řízení akce bez nároku na jeho vrácení.

Kritéria výběru:

  1. 1.      Splnění všech podmínek výběrového řízení.
  2. 2.      Druh, pestrost a historický ráz nabízeného sortimentu jídel a pití.
  3. 3.      Historický ráz prodejního zařízení a estetický vzhled dalšího příslušenství.
  4. 4.      Historický ráz oblečení osob zajišťujících občerstvení.

Přihlášky přijímá do 19.6.2017 MěÚ Tábor, odbor financí – oddělení vymáhání a místních poplatků, Žižkovo náměstí 2, 39015 Tábor. Pověřeným pracovníkem je pan Roman Kraus (tel. 381486271, email: roman.kraus@mutabor.cz).

Pro splnění podmínky č. 2 přiložte k přihlášce minimálně jednu fotografii prodejního zařízení a dalšího příslušenství, které hodláte v průběhu akce používat. Pro splnění podmínky č. 6 a 7 uveďte v přihlášce počet požadovaných prodejních míst a dobu účasti. Počet prodejních míst a doba účasti uvedené v přihlášce jsou pro vybraného provozovatele občerstvení nebo náhradníka závazné a nepřekročitelné.