Organizace

Zde naleznete všechny důležité informace týkající se organizace festivalu. Informace o výběrovém řízení pro historická tržiště a  občerstvení na Žižkově náměstí, o umístění toalet, stanovišti záchranné služby, zátarasech a podobně.

 

 

 

Zajištění ozvučení, osvětlení, zastřešení, videoprojekce a propagace partnerů v rámci festivalu Táborská setkání 2018

Město Tábor v souladu s ustanoveními § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
v y z ý v á
kvalifikované firmy poskytující ozvučení, osvětlení, zastřešení a videoprojekce jako uchazeče o výše uvedenou zakázku k podání nabídky na Zajištění ozvučení, osvětlení, zastřešení, videoprojekce a propagace partnerů v rámci festivalu Táborská setkání 2018.

Termín pro předložení nabídek – do 15. 6. 2018 do 14.30 hodin.
Místo pro předkládání nabídek: Město Tábor – podatelna – Žižkovo náměstí čp. 2, 390 15 Tábor.

Informace o veřejné zakázce na oficiálních stránkách města Tábora www.taborcz.eu zde.

Výzva ve formátu PDF ke stažení zde.

Brigáda v rámci Táborských setkání
Město Tábor – Odbor Kultury a cestovního ruchu nabízí studentům starším 18 let možnost brigády při organizaci Táborských setkání v termínu 14. – 15. 9. 2018. Odměna 2 000,- Kč, 2 vstupenky na festival, strava a nové zkušenosti s novými lidmi:)
Zájemci se mohou hlásit Daniele Bambulové na tel. 381 215 401 nebo na daniela.bambulova@mutabor.cz
Evakuační plán festivalu

Evakuační plán po dobu konání festivalu, 15.-17. 9. 2017, z hlediska akcí konaných současně na volných prostranstvích na území města při předpokládané vysoké koncentraci osob pro případ nenadálé události způsobené přírodními vlivy a z důvodu prevence teroristických útoků a ochrany měkkých cílů.

Evakuační plán ke stažení pod tímto odkazem

Podmínky účasti na festivalu Táborská setkání

Podmínky účasti na festivalu Táborská setkání

Informace pro zájemce o stánkový prodej – historická tržiště

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STÁNKOVÝ PRODEJ – HISTORICKÁ TRŽIŠTĚ  – FESTIVAL TÁBORSKÁ SETKÁNÍ 2018 /TS 2018/

Termín konání festivalu Táborská setkání: 14. – 16. 9. 2018

TERMÍNY PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ:

Prodejci historická tržiště do 15. 6. 2018

Přihlášky prodejců přihlášených mimo dané termíny nebudou akceptovány!

PRODEJNÍ MÍSTA:

 

Náměstí Mikuláše

z Husi

TÁBORSKÝ JARMARK

Tržní náměstí

STŘEDOVĚKÉ  TRŽIŠTĚ

Příjezd prodejců

sobota 15. 9. 2018

od 6:00 do 8:00 hod.

pátek 14. 9. 2018

od 10:00 do 16:00 hod.

Stavba a příprava stánku k prodeji

sobota 15. 9. 2018

do 8:30 hod.

pátek 14. 9. do 17:30 hod.
sobota 15. 9. do 8:30 hod.
neděle 16. 9. do 8:30 hod.

Prodejní doba

sobota 15. 9. 2018

od 9:00 do 18:00 hod.

pátek 14. 9. 2018

od 18:00 do 24:00 hod.

sobota 15. 9. 2018

od 9:00 do 22:00 hod.

neděle 16. 9. 2018

od 9:00 do 13:00 hod.

Město Tábor v rámci TS poskytuje pouze prodejní místa nikoli prodejní stánky. Prodejní stánky si zajišťují sami prodejci.

Sazba účastnického poplatku za prodejní místo o maximálním rozměru 3 m šířky a 2 m hloubky na každý započatý den je stanoven Radou města Tábora dne 4. 4. 2016, číslo usnesení 1611/29/16  takto:

 

 

 

 

SORTIMENT

TÁBORSKÝ JARMARK 

Náměstí

Mikuláše z  Husi

 

 STŘEDOVĚKÉ  TRŽIŠTĚ

Tržní náměstí

Občerstvení, cukrovinky 1200,- Kč 1200,- Kč
Textil, ostatní 1200,- Kč 1200,- Kč
Řemeslné a rukodělné výrobky s ukázkou výroby   800,- Kč   800,- Kč

K cenám bude připočteno DPH v platné výši.

V případě přesahu daného rozměru do šířky je nutno pronajmout si více prodejních míst. Max. počet míst na 1 prodejce jsou 4 místa.

Neziskové organizace  jejichž výtěžek z prodeje je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely účastnický poplatek neplatí.

Účastnický poplatek bude hrazen na základě faktury, která bude zaslaná každému vybranému prodejci.

PODMÍNKY PRODEJE:

Přečtěte si, prosím, důkladně závazné Podmínky-prodeje-historická-tržištěTS18. Jejich dodržování bude kontrolováno po celou dobu trvání akce a nedodržení podmínek bude sankcionováno.

Souhlas s podmínkami prodeje prodejce stvrdí svým podpisem v den konání akce, a to při předání prodejního místa pořadatelem.

PŘIHLAŠOVÁNÍ:

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ (ke stažení Přihlašovací-formulář-TS-Historická-tržiště2018 ) A FOTODOKUMENTACI STÁNKU A SORTIMENTU zasílejte poštou na adresu: Město Tábor, odbor kultury a cestovního ruchu, Žižkovo náměstí 11, 390 15 Tábor nebo na elektronickou adresu: kultura@mutabor.cz,

Z důvodu nabytí účinnosti obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  přikládáme Informace o zpracování osobních údajů:

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

KRITÉRIA VÝBĚRU:

řádně a čitelně vyplněná přihláška, doplněná fotodokumentací stánku a sortimentu. Neúplně vyplněná přihláška a nedodání fotodokumentace stánku a sortimentu bude prvním kritériem pro vyloučení zájemce z výběrového řízení.

– druh, pestrost a historický ráz nabízeného sortimentu

prvovýroba prodávaného zboží je výhodou

– dodržení historického vizuálu prodejního místa a oděvu

– předvádění a ukázka výroby prodávaných řemeslných výrobků je výhodou a je nutností tuto skutečnost dodržet a zajistit po celou stanovenou prodejní dobu

– splnění všech podmínek prodeje

Do konce měsíce června budou všichni vybraní účastníci písemně vyrozuměni o účasti a vyzváni  k zaplacení účastnického poplatku na účet s přiděleným

variabilním symbolem do 15. srpna 2018.

Nezaplatí-li vybraný uchazeč účastnický poplatek do stanovené lhůty, má provozovatel akce právo domnívat se, že vybraný uchazeč pozbyl zájmu akce se zúčastnit a nabídne místo k užívání jinému uchazeči. Jestliže vybraný uchazeč poplatek zaplatí a na akci se nedostaví, zůstane poplatek v celé výši pořadateli akce bez nároku na jeho vrácení.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Město Tábor zajišťuje prodejcům napojení na odběr elektrické energie v obou lokalitách: Náměstí Mikuláše z Husi  a Tržním náměstí.

Každý prodejce musí mít vlastní kabeláž (prodlužovací kabely) a potřebné komponenty (rozdvojky, atd.) pro napojení el. energie a to v dostatečné délce (20 – 50 m). Prodejci jsou povinni zajistit, aby veškeré přípojky elektrického proudu vedené přes přístupové komunikace byly zabezpečeny dostatečným způsobem (např. vhodnými kryty).

Prodejci jsou povinni respektovat velikost prodejní plochy. Stánek a všechny jeho součásti nesmí přesáhnout hranice prodejní plochy. V případě přesahu daného rozměru do šířky je nutno pronajmout si více prodejních míst. Max. počet míst na 1 prodejce jsou 4 místa.

Prodejci, obdrží při podpisu podmínek prodeje 2 volné vstupenky na 1 prodejní místo. Ostatní prodejci jsou povinni zakoupit si pro sebe a pro obsluhující personál od pořadatele vstupenku. Bez této vstupenky jim nebude do uzavřené části města vstup povolen.

ZÁCHYTNÁ  PARKOVIŠTĚ pro prodejce budou vyhrazena a to:

Táborský jarmark v místě trhu, Středověké tržiště – parkoviště Pod Ptákem, příjezd na parkoviště bude viditelně označen.

Vzhledem k tomu, že jsou během trvání TS v historické části města Tábora různá dopravní omezení, bude zaslána vybranému uchazeči karta – POVOLENÍ K VJEZDU.  Kartu je nutno viditelně umístit za přední sklo vozu.

Pro více informací se obraťte: na město Tábor – odbor kultury a cestovního ruchu,

Milena Soukupová tel: 381 486 301, email: kultura@mutabor.cz

Odkazy

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na zajištění občerstvení při akci Táborská setkání 2018

Výběrové řízení na zajištění občerstvení při akci Táborská setkání 2018

na Žižkově náměstí, náměstí Mikuláše z Husi a Třním náměstí ve dnech 14. – 16. září 2018

ke stažení zde Vyberove rizeni obcerstveni 2018