Organizace

Zde naleznete všechny důležité informace týkající se organizace festivalu. Informace o výběrovém řízení pro historická tržiště a  občerstvení na Žižkově náměstí, o umístění toalet, stanovišti záchranné služby, zátarasech a podobně.

Ochrana osobních údajů

V souladu s Obecním nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) upozorňujeme návštěvníky, že v prostorech konání festivalu Táborská setkání® mohou být pořízeny obrazové nebo audiovizuální nahrávky či snímky. Tyto nahrávky a snímky budou sloužit k propagaci festivalu. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938).

Informace pro zájemce o stánkový prodej – historická tržiště

 


INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STÁNKOVÝ PRODEJ – HISTORICKÁ TRŽIŠTĚ  – FESTIVAL TÁBORSKÁ SETKÁNÍ 2021

Součástí letošního ročníku Táborských setkání 2021 bude třídenní  trh na Tržním náměstí. pod názvem TÁBORSKÉ TRŽIŠTĚ s kulturním programem.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR nesmíme porušit platná hygienická opatření týkající se stanoveného počtu účastníků kulturních akcí a předepsané rozestupy prodejních stánků. Z těchto důvodů bude počet prodejních míst omezen.

Trhy se uskuteční za předpokladu příznivé epidemiologické situace a za dodržení přesně definovaných hygienických podmínek, které budou zveřejněny před termínem konání festivalu a prodávající bude respektovat a dodržovat platná opatření týkající se onemocnění COVID-19 a podmínky prodeje pořadatele pro letošní ročník Táborských setkání 2021.

TERMÍNY PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ:   do 30. 6. 2021

PRODEJNÍ MÍSTA: Lokalita stánkového prodeje bude na TRŽNÍM NÁMĚSTÍ, trh budou třídenní 10.–12. září v čase v PÁTEK OD 18.00–22.00 HODIN, SOBOTA OD 10.00–22.00 HODIN A NEDĚLE 10.00–15.00 HODIN. V  letošním roce, z důvodu větších rozestupů, je počet míst na 1 účastníka (prodejce) stanoven na max.  2 místa /rozměr jednoho místa 3×2 m/.

Upozorňujeme, že vybraný účastník (prodejce) musí zajistit prodej na všechny tři dny.  

Tržní náměstí
TÁBORSKĚ  TRŽIŠTĚ
10.-12. 9. 2021
Příjezd prodejců
Stavba a příprava stánku k prodeji
Pátek 10. 9. 2021
od 12:00 do 16:00 hodin
Prodejní doba Pátek 10. 9. 2021

od 18.00 do 22.00 hodin

sobota 11. 9. 2021
od 10:00 do 22:00 hodin
neděle 12. 9. 2021
od 10:00 do 15:00 hodin

Likvidace stánku
Úklid míst
neděle 12. 9. 2021
od 15:00 do 18:00 hodin

Město Tábor v rámci TS poskytuje pouze prodejní místa nikoli prodejní stánky. Prodejní stánky si zajišťují sami prodejci.

Pro letošní ročník Táborských setkání 2021 schválila Rada města dne 17. 5. 2021 usnesením č. 2530/48/21 sazbu účastnického poplatku za 1 prodejní místo o maximálním rozměru 3 m šířky a 2 m hloubky na každý započatý den takto:

Schválená tabulka sazeb účastnického poplatku RM dne 17. 5. 2021.

Sortiment Tržní náměstí
Občerstvení, cukrovinky 600 Kč
Textil, hračky, ostatní 600 Kč
Řemeslné a rukodělné výrobky s ukázkou výroby 400 Kč

K cenám bude připočteno DPH v platné výši.

V případě přesahu daného rozměru do šířky je nutno pronajmout si více prodejních míst. Max. počet míst na 1 prodejce jsou 2 místa.

Neziskové organizace, jejichž výtěžek z prodeje je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely, účastnický poplatek neplatí.

Účastnický poplatek bude hrazen na základě faktury, která bude zaslaná každému vybranému prodejci do datové schránky nebo poštou.

PODMÍNKY PRODEJE:

Přečtěte si, prosím, důkladně závazné TRH-Podminky_prodejeTS2021. Jejich dodržování bude kontrolováno po celou dobu trvání akce a nedodržení podmínek bude sankcionováno.

Souhlas s podmínkami prodeje prodejce stvrdí svým podpisem v den konání akce, a to při předání prodejního místa pořadatelem.

PŘIHLAŠOVÁNÍ:

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ (ke stažení TRH_Přihlašovací-formulář-TS2021k A FOTODOKUMENTACI STÁNKU A SORTIMENTU zasílejte na elektronickou adresu: kultura@mutabor.cz nebo poštou na adresu: Město Tábor, Odbor kultury a cestovního ruchu, Žižkovo náměstí 11, 390 01 Tábor.

Z důvodu nabytí účinnosti obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  přikládáme Informace o zpracování osobních údajů:

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ21

KRITÉRIA VÝBĚRU:

  • řádně a čitelně vyplněná přihláška (přihlašovací formulář), doplněná fotodokumentací stánku a sortimentu. Neúplně vyplněná přihláška a nedodání fotodokumentace stánku a sortimentu bude prvním kritériem pro vyloučení zájemce z výběrového řízení.
  • druh, pestrost a historický ráz nabízeného sortimentu
  • prvovýroba prodávaného zboží je výhodou
  • dodržení historického vizuálu prodejního místa a oděvu
  • předvádění a ukázka výroby prodávaných řemeslných výrobků je výhodou a je nutností tuto skutečnost dodržet a zajistit po celou stanovenou prodejní dobu
  • splnění všech podmínek prodeje

Do konce měsíce července 2021 budou všichni vybraní účastníci písemně vyrozuměni o účasti a vyzvání k zaplacení na základě zaslané faktury pod přiděleným variabilním symbolem do 22. srpna 2021.

Nezaplatí-li vybraný uchazeč účastnický poplatek do stanovené lhůty, má provozovatel akce právo domnívat se, že vybraný uchazeč pozbyl zájmu akce se zúčastnit, a nabídne místo k užívání jinému uchazeči. Jestliže vybraný uchazeč poplatek zaplatí a na akci se nedostaví, zůstane poplatek v celé výši pořadateli akce bez nároku na jeho vrácení.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Město Tábor zajišťuje pouze prodejcům historických tržišť napojení na odběr elektrické energie v lokalitě: Tržním náměstí. Každý prodejce musí mít vlastní kabeláž (prodlužovací kabely) a potřebné komponenty (rozdvojky, atd.) pro napojení el. energie, a to v dostatečné délce (20 – 50 m). Prodejci jsou povinni zajistit, aby veškeré přípojky elektrického proudu vedené přes přístupové komunikace byly zabezpečeny dostatečným způsobem (např. vhodnými kryty).

ZÁCHYTNÉ  PARKOVIŠTĚ pro prodejce bude vyhrazené na

parkovišti Pod Ptákem, příjezd na parkoviště bude viditelně označen.

Vzhledem k tomu, že jsou během trvání TS v historické části města Tábora různá dopravní omezení, bude vybranému uchazeči zasláno POVOLENÍ K VJEZDU, PARKOVÁNÍ. Tuto kartu je nutno viditelně umístit za přední sklo vozu s vyplněnou SPZ a telefonním číslem.

Pro více informací se obraťte: na město Tábor – Odbor kultury a cestovního ruchu,

Milena Soukupová tel: 381 486 301, email: kultura@mutabor.cz

Odkazy

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na zajištění občerstvení při akci Táborská setkání 2021

Výběrové řízení na zajištění občerstvení při akci Táborská setkání 2021 na Žižkově náměstí, náměstí Mikuláše z Husi a Tržním náměstí ve dnech 10.–12. září 2021.

Vyhlašovatel výběrového řízení nedisponuje formulářovým předtiskem přihlášky. Každý uchazeč si sestavuje přihlášku sám dle jednotlivých bodů výběrového řízení. Přihlášky přijímá do 30. 6. 2021 MěÚ Tábor, odbor financí – oddělení vymáhání a místních poplatků, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor. Pověřeným pracovníkem je pan Roman Kraus (tel. 381486271, email: roman.kraus@mutabor.cz).

Výzva ke stažení zde VŘ_TS2021_občerstvení.